top of page

Personuppgiftspolicy

ALLMÄNT

Din Kurs Sverige AB registrerar och behandlar dina personuppgifter för Scandinavian Academy for Inner Potential AB räkning. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

Arrangören är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. Din Kurs Sverige AB är personuppgiftsbiträde. GDPR lagen gäller från och med den 25:e maj 2018.

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och oss, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid platsbokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt.

Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från oss.

Vi sparar endast uppgifter om födelsedatum när du registrerar dig som kund på dinkurs.se\eventry.com, via Akademin, via telefon till kundtjänst och vid köp över disk. Personnummer är inte obligatoriskt. Födelsedatum används endast till vår kryssning för att Birka Cruises kräver detta.  

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

I samband med beställning kan vi även komma att behandla uppgifter som t.ex. önskemål om specialkost eller särskild information från dig om dina personliga behov vid platsbokning inför arrangemanget eller övrigt inom ramen för kundförhållandet.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning på dinkurs.se\eventry.com, via Akademin, per telefon, per e-post. Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst genom Din Kurs Sverige AB medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Akademin i sju år.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Akademin.

SAMTYCKE

Genom att aktivt godkänna våra villkor på dinkurs.se\eventry.com, vid köp över disk via arrangör, vid köp eller hjälp över e-post eller telefon, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

DINA RÄTTIGHETER

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via email till info@akademin.net För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt.

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka den skriftliga begäran till:

Scandinavian Academy for Inner Potential AB. Högbergsgatan 48 118 26 Stockholm.

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Scandinavian Academy for Inner Potential AB, org. nr. 556863-3241, 08 22 65 40, Högbergsgatan 48, 118 26 Stockholm, är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Personuppgiftsbiträde

Din Kurs Sverige AB , org. nr. 556809-0673, +46 (0) 1010340, Östergatan 21, 21125 MALMÖ, support@dinkurs.se är personuppgiftsbiträde i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

bottom of page